Great Shape, רחובות  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, חדרי כושר, חדרי כושר
  èìôåï:  08-9370770
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  great-shape.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  במקום בר בריאות, פינות אינטרנט, ספא וסאונות.

  çéôåù çãù