תנאי שמוש ומדיניות פרטיות ברוכים הבאים לנטוגרין
אנא קראו בתשומת לב את התקנון ושימו לב לשינויים שיכולים לחול בו מידי פעם. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.
אתר נטוגרין (להלן- האתר) הינו אתר ברשת האינטרנט, המנהל חנות וירטואלית, ומציע ללקוחותיו מידע ומכירת מוצרים ושירותים שונים. האתר הינו בבעלות חברת נטוגרין בע"מ (להלן - החברה).
 
 1 - כללי
 האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.1 כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי קרא את תקנון האתר ומסכים להוראותיו. כל אדם המבצע פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה באתר יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד מנהליה ו/או מי מעובדיה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של החברה על פי תקנון זה.
משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה - כל פעולת גלישה ו/או רכישת מוצרים ו/ או שירותים המוצעים באתר.
 
1.2 זכאי לבצע פעולה באתר כל אדם תושב מדינת ישראל ובלבד שמלאו לו 18 שנים ומעלה ביום ביצוע הפעולה.

1.3 ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע. אין לעשות שימוש באתר זה למטרות אחרות ללא אישור בכתב מהנהלת החברה.

1.4 הזמנתו או הצעתו של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:
1.       ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש
2.       המוצרים ו/או השירותים המבוקשים נמצאים במלאי
3.       המען בו יש לספק את השירות נמצא באזור החלוקה של החברה.
4.       הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.
5.       הרכישה אינה עומדת בניגוד להוראות תקנון זה ואינה קשורה בפעולות הונאה ו/או פעולות של האקרים וכיוב'.
 
1.5 לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו  חשבון PAYPAL או כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין עמן עובדת החברה, ותקף ביום ביצוע הפעולה. כמו כן, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ניתן יהיה לשלם בצ'ק או צ'קים עבור רכישת מוצרים ושירותים של החברה, כפוף לאישור מראש של החברה.

1.6 אם תבקש להצטרף למועדון הלקוחות של האתר או לשירותים אחרים המוצעים באתר, תידרש להסכים גם לתנאים המיוחדים של אותו שירות.
 
1.7 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

1.8 אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

2 - אבחונים ותוכנית התאמת הדיאטה
הריני מצהיר/ה בזאת כי ידוע לי כי השימוש בשירות מיועד לאנשים בריאים מעל גיל 18 בלבד. כן אני מצהיר כי אני עומד/ת בתנאי הכניסה לתוכנית התאמת הדיאטה של NetoGreen וכי כל שימוש בשירות ובאתר או הסתמכות על ההמלצות המועברות אלי במסגרת השירות ו/או על כל מידע אחר המפורט באתר תיעשה על אחריותי הבלעדית והמלאה. כן אני מצהיר כי ידוע לי כי ההמלצות המותאמות במסגרת השירות ו/או כל דבר אחר באתר אינם מהווים חוות דעת ו/או ייעוץ ו/או אבחון רפואי ו/או תזונתי וכי אין בהם כדי להוות תחליף לבדיקות, ייעוץ ו/או אבחון רפואי ו/או תזונתי וכן ידוע לי כי אין האתר ו/או מי ממפעיליו פועלים כמוסד רפואי או ארגון רפואי ואנשי הצוות שלו אינם מעניקים ייעוץ ו/או אבחון רפואי. כמו כן הריני מצהיר/ה בזאת כי ידוע לי כי ההמלצות לתזונה ופעילות גופנית הניתנות במסגרת שירות התאמת הדיאטה מבוססות על הנחיות והמלצות ה- ACSM (American College of Sports Medicine) וה-DRA (Dietary Recommended Allowances שפורסמו בארה"ב וישראל) כפי שהיו ידועות במועד בניית המערכת, המותאמות לנתונים הספציפיים שלי כפי שימסרו על ידי לאתר NetoGreen. אני מצהיר כי ידוע לי כי הנחיות והמלצות ACSM ו-DRA מבוססות על מחקרים וידע קיימים במועד בניית המערכת לפיהם יישומן במלואן ובאופן מדוייק אמור להביא לירידה במשקל, אולם ברור לי כי אין באמור באתר זה ו/או במידע המותאם שיועבר אלי במסגרת שירות התאמת הדיאטה ו/או בשירות עצמו  כדי להוות בדרך כלשהי התחייבות ו/או הבטחה להביא לירידה במשקל, וכי התשלום אשר אני משלם/מת בגין שירות התאמת הדיאטה הינו עבור המידע המותאם המועבר אלי ואינו מותנה בדרך כלשהי בהצלחה בירידה במשקל, ועל כן לא אהיה זכאי להשבה כלשהי של התשלום ו/או לכל פיצוי אחר גם במקרה של אי ירידה במשקל.
כמו כן אני מצהיר כי ידוע לי כי ייתכנו תקלות בפעילות האתר ו/או השירות לרבות הפסקה זמנית של הפעילות באתר ושל השירות העשויות להמשך אף מספר ימים וזאת בשל קשיים טכניים ו/או התקפות יזומות על האתר, ועל כן, כפיצוי קבוע ומוסכם מראש, אני מקבל עם רכישת המנוי לשירות באתר חודש נוסף של פעילות ללא כל תוספת תשלום. תוספת זו של הארכת המנוי ללא תשלום למשך 30 יום תהווה הפיצוי היחיד המלא והסופי לו אהיה זכאי בגין כל תקלה בפעילות האתר ו/או השירות ובגין כל נזק שיגרם לי עקב כך, באופן ישיר או עקיף, ומוסכם כי אני לא אהיה זכאי לכל פיצוי נוסף בגין כך. למען הסר ספק, אני אהיה זכאי לתוספת הפעילות של 30 יום, בכל מקרה, גם אם בפועל לא יתרחשו תקלות בפעילות האתר ו/או השירות.
כמו כן אני מצהיר כי ידוע לי כי עליי לגבות באופן עצמאי את הנתונים שלי, המעקבים וההמלצות שינתנו לי במסגרת השירות באתר, שכן האתר אינו אחראי על שמירת ו/או גיבוי המידע כאמור. כן אני מצהיר כי לא תהיה לי כל זכות תביעה במקרה של אובדן המידע.
כמו כן אני מצהיר כי ידוע לי, כי גולשי האתר יכולים לשלוח לאתר פירוט רכיבים המופיעים על גבי אריזות של מזונות שאינם מופיעים ביומן התזונה, מפעילי האתר יוסיפו מזונות אלו על סמך המידע שהתקבל מהגולשים ליומן התזונה והמחשבונים לשימוש ותועלת כל גולשי האתר, על כל המשתמע מכך. לא תמיד ניתן לקבל  פירוט מלא של כל רכיבי התזונה במוצר. לפיכך, ייתכן ולחלק מהרכיבים המצויים במזון לא ירשם ערך, אף על פי שאותם רכיבים כן מצויים בו, במחשבונים וביומן התזונה ערכים אלו שאינם ידועים ירשמו כ "0".

3. הזמנת מוצרים
3.1 על מנת שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן: "הזמנתך"), חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי של יצרני או יבואני המוצרים. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון. במקרה הזה, שומרת לעצמה החברה את הזכות להגיש לך, (במידה וניתן)  הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.

4 - אופן ביצוע הזמנה באתר
4.1  לאחר שביצעת את ההזמנה באתר תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.

4.2 רק לאחר שהחברה או מי מטעמה סיימה לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך ותקבל את אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי שבידי יצרניהם או מפיציהם.

4.3  כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי מערכת האתר.

4.4 אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא החברה רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

4.5 אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין.

5 - אמצעי התשלום באתר
5.1 באפשרותך לשלם באמצעות PAYPAL ,כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין עמן עובדת החברה. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.
5.2 במידה הצורך, תידרש להציג תעודה מזהה ו/או את כרטיס האשראי שהוקלד לצורך ביצוע ההזמנה, וכן לחתום על ספח ביצוע העסקה בפני נציגים ו/או שליחים מטעם החברה.

5.3 שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.
5.4 על אף האמור בתקנון זה, החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, להסכים לקבלת צ'ק או צ'קים בגין רכישת מוצרים או שירותים, בכפוף לאישור מראש של החברה, ובלבד וכל משלוח ואספקה של מוצרים או שירותים, על אף האמור בתקנון זה, יבוצע רק עם פרעון מלא של הצ'ק או הצ'קים האמורים. 

6 - מועדי האספקה

6.1 זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם כמפורט באתר בקשר לכל מוצר ומוצר (להלן:" מועדי האספקה").
חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, שבת, ערבי חגים וחגים . יחד עם זאת, החברה עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה.

6.2  במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או בשל פעולות של האקרים ופעולות הונאה אחרות ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

6.3 המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל, באמצעות שליחים או באיסוף עצמי ממשרדי החברה. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שהינם מסופקים באמצעות שליחים/דואר ישראל אינם ניתנים לבקרה ע"י החברה ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה.
6.4 אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם החברה, ובכפוף לרשימת הישובים של החברה בהן מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם החברה לבצע את משלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה החברה הפוסקת הבלעדית.
 
7 - מחירים ותשלומים

7.1 חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר ו
 
7.2 החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שייתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.

7.3 כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ כחוק אלא אם כן צויין אחרת במפורש.
 
8 - ביטול עיסקה לרכישת מוצרים
 
8.1 כל רוכש אשר הגיש הצעה לרכישת מוצר מהאתר, ואשר מעוניין לבטל את הצעתו יודיע על כך בהקדם המיידי מהמועד בו שלח את הצעתו לחברה.

8.2  ההודעה על ביטול תימסר למוקד ההזמנות באמצעות דוא"ל:[email protected]
 
8.3  ביטול הפעולה יתאפשר כל זמן שטרם שוגרו המוצרים על ידי החברה ו/או מי מטעמה לכתובת שנמסרה בהזמנה. אם המוצרים שוגרו ללקוח לא תתאפשר ביטול העיסקה. החזרת כל מוצר יעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר בכתובת המצויינת בהצעה, ובלבד שניתנה הודעה כאמור לעיל, ולא נעשה שימוש במוצר והוא נתון סגור באריזתו המקורית כפי שנמסרה לידי הרוכש. החזרת המוצר הנה על חשבון ובאחריות הלקוח. לא תתאפשר החזרה של "מוצרים מתכלים". 
 
8.4  לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם בניכוי דמי ביטול כמפורט בסעיף 7.7 (לא כולל דמי משלוח), ובניכוי עלות שליחות ההחזרה (במידה וקיימת). אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם החברה ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתו החדשה והמקורית, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה - הזיכוי יהיה יחסי לערך המוצר שהוחזר, בניכוי הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה, או כל הוצאה או התחייבות אחרת שהחברה הוציאה או שהיא התחייבה והן בשל התקשרות בעסקה או בשל ביטולה.
 
8.5 במידה ובוטלה עסקה ישירות מול חברת כרטיסי האשראי, יעדכן הלקוח את החברה בהודעה בכתב שתישלח לדואר אלקטרוני:  [email protected]  ביום ביטול העסקה.לגבי תנאי החזרת המוצרים חלים הסעיפים המפורטים בתקנון זה.
 
8.6 אינך רשאי להחזיר או להחליף תמציות, תוספי מזון או מוצרים אחרים, שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום אתה רשאי לשלוח לחברה את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שנקבל את פנייתך, נשלח אליך שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק. הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981.
 
8.7 במקרה של ביטול עיסקה למעט מחמת פגם, הלקוח יחזיר את המוצר כשהוא באריזתו המקורית למשרדי החברה ויחוייב באמצעות כרטיס אשראי בדמי ביטול בשיעור 15% ממחיר המוצר אך לא בסכום הגבוה מ- 500 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. לא תתאפשר החזרת מוצרים המוגדרים תחת "מבצעי החודש" ו/או כמוצרים אשר במבצע.
       
8.8   לא תתאפשר החזרה של מוצר אשר נפתח ונעשה בו שימוש.
 
 9 - אחריות

9.1 האחריות הבלעדית לתמציות, תוספי המזון, מוצרים אחרים והשירותים השונים המוצעים למכירה באתר ומוצרים אחרים המוצעים בו, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, חלה על היצרנים ו/או יבואנים ו/או ספקי שירותים של המוצרים ובהתאם לתנאי השימוש המופיעים בהם. החברה אינה מציגה מצג כלשהו בקשר ליכולות ותכונות של מוצרים או שירותים אלו ואינה אחראית באופן כלשהו להם.
 
9.2  יש לפעול לפי הוראות השימוש המוכתבות ע"י היצרן ו\או היבואן בנוגע לשימוש ו\או אחריות המצורפים למוצר. החברה אינה אחראית בגין אי מילוי תנאים אלו ו\או שימוש חריג.

9.3 בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין שימוש בתוספי המזון המוצעים באתר, אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.

9.4 החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

9.5 השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
9.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה אינה נושאת באחריות לתוכנם של אתרים אחרים המפורסמים באתר או אשר מקושרים בקישורית (לינק) לאתר או לכל פרסום או מידע שמופיע באתר בקשר למפרסמים אלו וכן אינו מתחייב לכך שהקישורים שימצאו באתר יובילו לאתר אינטרנט פעיל ו/או שתוכנו מהימן.
 10. תכנים שמשתמשים ועורכי תוכן מוסרים לפרסום באתר
באתר החברה מתפרסמים תכנים שמקורם בעורכי תוכן של האתר ובמשתמשי האתר. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך. החברה אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש או עורך התוכן שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת החברה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.
החברה מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באתר. התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמה של החברה, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.
מפעילי האתר לא בדקו, ואינם יכולים לבדוק, את כל התוכן באתר ולכן אינם יכולים להיות אחראיים לכל התוכן באתר, במיוחד בכל הקשור לתכנים המועלים במסגרת הבלוגים שבאתר. בהפעלת האתר, מפעילי האתר אינם טוענים כי הם מקבלים את התוכן באתר או שהם מאמינים כי התוכן מדויק, מועיל ואינו מזיק. האתר עלול להכיל תוכן פוגע, מגונה או מעורר התנגדות. כמו-כן עלול התוכן להיות שגוי או להכיל טעויות סופר. האתר עלול להכיל תוכן הפוגע בפרטיות או בזכויות של כל גוף שלישי. מפעילי האתר לא יהיו אחראיים לכל פגיעה על-ידי משתמשי האתר.

11.  תכנים מסחריים
האתר כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול. נטוגרין לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. מערכת האתר אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר, אלאם אם אמור אחרת באתר. אלא אם אמור אחרת, נטוגרין איננה צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.
הרשמתך לשירותים הטעונים רישום ו/או מסירת פרטים על ידך אגב רכישת מוצר או שירות דרך האתר או תתי-האתרים בו, ישמשו כאישור מטעמך להיכלל ברשימת מקבלי דבר פרסומת מטעם גופים מסחריים שונים לרבות האתר הרלבנטי וזאת באמצעות אי-מייל, sms וכיו"ב. על אף האמור, תוכל להודיע, בהמשך לכל דבר פרסומת שיועבר אלייך, על סירובך להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל דברי פרסומת כאמור.

12- אבטחת מידע
12.1  בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

12.2  הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.

12.3  מחשב עיבוד הנתונים של החברה מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. אולם, שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר.

12.4  פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (
SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים, שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו.

12.5  החברה תהא רשאית לשלוח לנרשמים לרשימת התפוצה באתרה דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר וכיו"ב, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.

13- תנאים נוספים

13.1 בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", לא יתאפשר לחברה לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו - לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

13.2  החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו\או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.
 
14- זכויות יוצרים וקניין רוחני
14.1  האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. החברה מתירה למשתמש לבצע הורדת נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

14.2  האתר מכיל קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. החברה מספקת לינקים אלה לנוחות בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם לתוקפם ולחוקיותם. רוכש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלה עושה זאת על אחריותו בלבד. כל המבקש ליצור לינק לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש לחברה על מנת לקבל אישור בכתב לכך.
 
14.3 המשתמש מתחייב שלא להעלות (upload) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו'. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.
 
15. החברה איננה מוסד רפואי
15.1 החברה מציעה למשתמשים באתר את האפשרות לקבל מידע על תוספי מזון שונים המיוצרים או מיובאים על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים, לרבות בהתאם לנתונים המוזנים על ידי המשתמשים וניתנים על אחריותם בלבד, מידע ושירותים בקשר לדיאטות שונות ותזונה מומלצת, ייעוץ, מידע ושירותים בקשר לפעילויות ספורטיביות מומלצות, לרבות תכניות אימון, מכשירים וכיוב', ומידע, שירותים ומוצרים בקשר למוצרי קוסמטיקה שונים. החברה או האתר אינה מוסד או ארגון רפואי וצוות החברה אינו מעניק למשתמשים באתר ייעוץ או אבחון רפואי כלשהו; אין באמור באתר או בכל שירות או מוצר המוצע בו כדי להוות ייעוץ או אבחון רפואי, תזונתי או ספורטיבי כלשהו. כל מידע, דו"ח או דיווח כלשהו המופק או נשלח על ידי האתר לאחר מסירת נתונים על ידי המשתמש אין בו כדי להוות או להחליף ייעוץ או אבחון רפואי, תזונתי, ספורטיבי, קוסמטי, הערכה או טיפול רפואי כלשהו. כל שימוש באתר או הסתמכות על המידע שבו תיעשה איפוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 
15.2 החברה ממליצה כי תפנה לקבלת ייעוץ רפואי לפני רכישת שירות, תמציות או תוספי מזון באתר, לרבות לפני כל אימוץ או שימוש במידע ושירותים בקשר לדיאטות שונות ותזונה מומלצת המופיעים באתר, אימוץ או שימוש במידע ושירותים בקשר לפעילויות ספורטיביות מומלצות, ואימוץ ושימוש במידע, שירותים ומוצרים בקשר למוצרי קוסמטיקה שונים . השימוש באתר ובמוצרים ושירותים המוצעים בו הנו למבוגרים בריאים מעל גיל 18 בלבד ואינו מיועד לאנשים בעלי מחלות או נשים בהריון (אשר ביחס אליהם החברה מזהירה באופן מיוחד כי הנם זקוקים לייעוץ רפואי מוקדם).    
 
16. מדיניות פרטיות
 
16.1 מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי שנמסר על ידך מרצונך החופשי, כחלק מתהליך הרישום לשירותים מסוימים (לרבות שם, כתובת, כתובת אימייל, תאריך לידה וכיוב'), המידע האישי המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים (לרבות מידע פיסיולוגי ונתונים פיסיולוגיים), וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאת גולשת באתר.
16.2 יש להדגיש, כי החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה לכן מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידך, תוך נקיטת אמצעים מקובלים כדי לשמור על אבטחת המידע האישי ועל פרטיותך. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהירה כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
16.3  מדיניות הפרטיות יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו החברה תשנה מדיניות זו, באופן הנוגע לאופן בו היא משתמשת במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, אנו נודיע לך על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר, או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני.
16.4. החברה אינה נושאת באחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותה ע"י צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ותנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.
16.5. החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או עלולות לפגוע ו/או לגרום לנזק ו/או שפגעו ו/או גרמו נזק לצדדים שלישיים, וכן לחברה ו/או למי מטעמה או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
16.6. החברה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר - ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר - לצורך מתן השירותים באתר, שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לשימוש החברה ושימושם של צדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וגופים מסחריים אחרים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
16.7. החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.
 
17.  Cookies
17.1 באתר נעשה או ייתכן וייעשה שימוש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדילאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרלהעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפןשלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרותנשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בכונןהקשיח של מחשבך, בספריית Cookies וכן בספריית Temporary Internet Files. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אלהאתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתראת הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום.
17.2 אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרוםלכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסףלכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתהמשוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים אתהצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילהאת כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח
 
18. שיפוי
 הנך מתחייב לשפות את נטוגרין, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את נטוגרין, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.
19- סמכות שיפוטית
19.1 פרשנות הנובעת מתקנון זה ואכיפתו ו/או כל סכסוך משפטי הנובע המשתמע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד.

20- שירות לקוחות

לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות לנציגי מחלקת שירות לקוחות באמצעות הדואר האלקטרוני:
 
 
 
קניה מהנה.

התוכנה שבאתר עושה שימוש בספריות פתוחות לשימוש של יאהו; להלן הודעת זכויות יוצרים של יאהו:

Copyright (c) 2007, Yahoo! Inc.
All rights reserved.
Redistribution and use of this software in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
Neither the name of Yahoo! Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission of Yahoo! Inc.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
  • We use  "FusionCharts Free"  www.fusioncharts.com/free in this website.
  • We use http://www.mioplanet.com/rsc/newsticker_javascript.htm in this website.