TACC מועדון אופניים, בית ינאי  äúîçåú:  איגוד אופניים
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אופניים, אופניים - מועדוני רכיבה
  èìôåï:  054-7259330
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  www.tacc.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  מאמן: נמרוד דובינסקי

  çéôåù çãù