BUZZ, תל אביב -יפו  äúîçåú:  טריאתלון
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט אירובי, טריאתלון, דואתלון, מרתון
  èìôåï:  052-3679212
  ëúåáú àúø:  http://www.buzztri.com/
  ôøèéí ðåñôéí:  קבוצה ישראלית לספורט סבולת

  çéôåù çãù