מרכז קנדה, מטולה  äúîçåú:  החלקה על הקרח - מועדונים
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט חורף, החלקה על הקרח - מועדונים
  èìôåï:  04-6950370
  ãåàø àì÷èøåðé:  Centre-2@012.net.il
  ëúåáú àúø:  http://www.canada-centre.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  המרכז הלאומי לספורט החורף בישראל

  çéôåù çãù