City Cycling Club , מגידו  äúîçåú:  איגוד אופניים
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אופניים, אופניים - מועדוני רכיבה
  èìôåï:  0577-226553
  èìôåï2:   0577-517617
  ãåàø àì÷èøåðé:  ilan_ed@yahoo.com
  ôøèéí ðåñôéí:  מאמן: גל צחור ואילן אידלסון

  çéôåù çãù