מקורות תזונת נשים  1. משרד הבריאות בישראל, סקר בריאות לאומי בישראל, מודול בריאות נשים http://www.health.gov.il/download/pages/woman_icdc.pdf    
  2. Ohio State University: Nutritional Needs of Pregnancy : http://ohioline.osu.edu/mob-fact/0001.html
  3. משרד הבריאות, המחלקה לאם ולילד. מצבי בריאות והרגלי חיים בהריון.
  4. Howe PR. Dietary fats and hypertension. Focus on fish oil. Ann N Y Acad Sci 1997;827:339-352.
  5. Morris MC, Taylor JO, Stampfer MJ, et al. The effect of fish oil on blood pressure in mild hypertensive subjects: a randomized crossover trial.           Am J Clin Nutr 1993;57(1):59-64.
  6. Hu FB, Bronner L, Willett WC, et al. Fish and omega-3 Fatty Acid intake and risk of coronary heart disease in women. JAMA 2002;287(14):1815-1821.
  7. משרד הבריאות בישראל, תדריך לאישה הרה ומצב תזונה, 2006
  8. Lewin GA et al: Evidance Report/Technology Assessment: Effects of Omega—3 fatty acid on child and maternal health, 2005. Available at: http://www.ahrq.gov/downloads/pub/evidence/pdf/o3maternalchild/o3mch.pdf
  9. Theresa O et al. Use of multivitamin/mineral prenatal supplements: Influence on the outcome of pregnancy. Am J Epidemiol 1997;146(2):134-141.

חזרה