תנאי פרסוםנטוגרין – תנאי שימוש למפרסמים

מבוא

נטוגרין בע"מ ("החברה") מברכת אותך על הצטרפותך כמפרסם באתר www.netogreen.co.il (להלן: "האתר"). תנאי השימוש למפרסמים (להלן: "תנאי השימוש") מהווים הסכם בינך, המפרסם, לבין החברה. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד. החברה רשאית לשנות תנאי מתנאי השימוש בכל עת תוך מתן הודעה על השינוי בהודעת אימייל אליך. הנך מצהיר כי הנך בעל כשרות משפטית להתקשר בשמך ו/או בעבור צד שלישי שהנך מייצג, עם החברה על פי תנאי השימוש.

מי זכאי להירשם

בכפוף להוראות תנאים אלה, הנך רשאי להירשם לאתר כמפרסם לאחר השלמת תהליך ההרשמה ומסירת הפרטים המתבקשים במהלכו.

החברה רשאית שלא לאפשר לך פרסום באתר לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל את ההרשמה ו/או הפרסום באתר, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • אם בעת ההרשמה לאתר מסרת במתכוון פרטים שגויים.
 • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מפרסמים אחרים של החברה.
 • אם השתמשת במערכת לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה. בכלל זה פרסום אתרי הימורים ומשחקי מזל.
 • אם הפרת תנאי מתנאי השימוש.

תוכן המודעה

תוכן המודעה הינו טקסטואלי. תוכן המודעה וכן כל שינוי בתוכן המודעה עובר בדיקת עורך תוכן מטעם החברה. החברה זכאית לסנן ולשנות כל תוכן מודעה.

תוכן המודעה ו/או הלינק ו/או תמונות כלשהן אסור שיכיל ו/או יחשב כ:

 • פוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר.
 • נוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
 • מהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב.
 • בעל אופי או פרסום טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח.
 • דבר שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
 • העלול להוות עבירה פלילית או המעודד ביצועה, לרבות פרסום שירותי ליווי, מודעות זנות, הימורים והגרלות, ו/או העלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית.
 • העלול להוות הטעיה הצרכן כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981.
 • שקרי, מטעה או מסולף.
 • מספרי טלפון ו/או פרטים אישיים ו/או מזהים מכל סוג. למעט אם מדובר במשלח ידו של המפרסם.

הינך מצהיר בזאת כי הינך האחראי הבלעדי ובאחריות מלאה לכל (1) ביטויי חיפוש, תוכן המודעה, התמונות וכל קישור וכתובת URL המופיעה במודעה (להלן: "קישור"), בין אם נקבעו ו/או נוצרו על ידך ובין אם לא; (2) אתר אינטרנט שהינו נגיש באמצעות הקישור; ו-(3) שירות ו/או מוצר המוצע ו/או מפורסם ו/או נגיש באמצעות הקישור.

הנך מצהיר כי תוכן המודעה, הקישור והתמונות הינם נכונים ועדכניים וכי הינך בעל זכיות הקניין הרוחני ו/או האחר המלאות והבלעדיות בהן ולגביהן והנך מעניק לחברה את הזכויות להעתיק, להפיץ ולהציג ו/או לא להציג את תוכן המודעה, התמונות ואתר האינטרנט הנגיש באמצעות הקישור (להלן: "הפעולות") בכל דרך שימצאו לנכון ומצהיר כי פעולות אלו לא יעוררו טענה מכל מין וסוג שהיא ו/או יהוו הפרה או יעודדו הפרה של כל הוראה ו/ו זכות על פי החוק או הדין.

לתשומת לבך: החברה שומרת לעצמה הזכות שלא לפרסם מודעה מכל סיבה שהיא לרבות משיקולי מדיניות שלה ו/או בכפוף לכל דין. החברה זכאית להסיר מודעה מכל סיבה שהיא, לרבות שיקולי מדיניות, גם לאחר שפורסמה ולמפרסם לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

שיפוי

הינך מתחייב לשפות את החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שיגרמו להן, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל סיבה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין, לפרסום שלך באתר. הוראות סעיף השיפוי יוותרו בתוקפן גם לאחר פקיעת תוקף תנאי השימוש.

חזרה