RM Xהיכולת לבצע כנגד ההתנגדות הגדולה ביותר X תנועות ולא יותר מ- X תנועות של תרגיל בטווחי תנועה מושלמים ובטכניקה ראויה.
מקרה פרטי - RM5 - היכולת לבצע בתרגיל כנגד ההתנגדות הגדולה ביותר 5 תנועות ולא יותר, בטווחי תנועה מושלמים ובטכניקה ראויה.