RDA - קצובה תזונתית מומלצתRDA - Recommended Dietary Allowance.
רמת הצריכה היומית הממוצעת, המוערכת כמספקת את הצרכים של כמעט כל האנשים הבריאים בקבוצת גיל ומגדר מסויימת. רמת צריכה זו תענה על הצרכים התזונתיים של 97% - 98% מן האוכלוסייה. ה- RDA נקבע על בסיס צורך מוערך ממוצע.