Intake Level Upper Tolerable - גבול הצריכה המירביתרמת הצריכה היומית המירבית, אשר סביר שאינה מהווה סיכון לתופעות לוואי שליליות. ככל שרמת הצריכה עולה מעל לגבול הצריכה המירבית, כך גובר הסיכון לפתח מחלה או בעיה כלשהן.
לרמת צריכה כזאת אין יתרונות בריאותיים, למרות שהיא עדיין יכולה להיות נסבלת באופן ביולוגי.
קביעת גבול הצריכה המירבית מבוססת על הצריכה הכללית ממזון, מים ותוספים תזונתיים. בהעדר מידע לרכיב תזונה מסוים, הסיבה היא חוסר בנתונים, ולא בשל העובדה שאין לו גבול צריכה מרבית. במקרים כאלה יש להיזהר מצריכת הרכיב מעבר לרמה המומלצת.