Estimated Average Requirement - צורך מוערך ממוצערמת הצריכה היומית הממוצעת, המוערכת כמספיקה לענות על הצרכים של מחצית מן האנשים הבריאים בשלב חיים ובגיל מסוים. ברמת צריכה כזו, המחצית השניה של האוכלוסייה המוגדרת לא תגיע לרמת הצורך התזונתי שלה.