Adequate Intake - צריכה מספקתערך הניתן במקום ה-RDA, כאשר אין מספיק נתונים לחישוב הצורך המוערך הממוצע. ערך זה מתבסס על נתונים מתצפיות או מחקרים על צריכת רכיבי תזונה על ידי קבוצות אנשים בריאים, אשר נראה כי שומרים על מצב תזונתי מוגדר הנחשב כרצוי, לדוגמא: גדילה תקינה, רמת רכיב תזונה תקינה בדם.