חזרותמספר הפעמים של ביצוע תנועה מושלמת של תרגיל.
דוגמה: ביצוע תרגיל מסוים עשר פעמים ירשם כביצוע של 10 חזרות מאותו תרגיל.